Menu
0
Designed in the Netherlands
BBIG! kids should love their glasses...
Specialized in design children glasses
Stylish, cool and elegant

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

 • Artikel 1 Verkooppunt:
  De artikelen mogen alleen tentoongesteld en te koop aangeboden worden op het adres van levering. Er wordt een forfaitaire schadevergoeding overeengekomen van 200 Euro per artikel, tentoongesteld en/of te koop aangeboden op een ander adres. Dezelfde schadevergoeding is verschuldigd bij doorverkoop aan derden. De Wederpartij verbindt zich ertoe eveneens op straffe van de hierboven vermelde schadevergoeding, de artikelen niet te verkopen onder de aangeraden verkoopprijs. Het bedrag van de schadevergoeding wordt aan de Wederpartij gefactureerd en is onderworpen aan de huidige algemene betalingsvoorwaarden. 
 • Artikel 2 Bestellingen, leveringstermijnen, leveringen:
  Bij het aangaan van een bestelling verplicht de Wederpartij zich tot afname. De leveringstermijnen worden slechts ter informatie aangeduid en zijn niet bindend. Eventuele vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, noch annulering van de bestelling. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

 • Artikel 3 Vertegenwoordigers:
  zaken door onze vertegenwoordigers afgesloten, zijn slechts geldig na goedkeuring door de BBIG bv..

 • Artikel 4 Publiciteitsmateriaal:
  het publiciteitsmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij, blijft eigendom van de BBIG bv.; de Wederpartij is verplicht bij eerste verzoek dit materiaal terug te bezorgen. Alle kosten voor terugvordering vallen ten laste van de Wederpartij.
 • Artikel 5 Prijzen:
  Onze prijzen zijn exclusief BTW en bevatten geen vervoer-, administratie- kosten en andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders aangegeven.
 • Artikel 6 Garantie:
  1)Monturen van BBIG bv. zijn één jaar gegarandeerd tegen fabricage- en materiaalfouten na verkoopdatum.
  2)Bij een defect zal het vervangende onderdeel of montuur, geleverd en gefactureerd worden.
  3)Als het defect aan het onderdeel of montuur fabricage- of materiaalfout betreft, zal creditering volgen. Na ontvangst van defect onderdeel of montuur.
  4)Als het defect aan het onderdeel of montuur géén fabricage- of materiaalfout betreft, kan er geen creditering volgen. Indien u zekerheid behoeft omtrent het defect en eventuele aanspraak op de garantie, kunt u het defecte onderdeel ter beoordeling aan BBIG bv opsturen.
  5)Mocht een onderdeel niet beschikbaar zijn, dan zal al het mogelijke in het werk gesteld worden om uw klant tevreden te maken. Is er binnen drie jaar na aanschaf door de opticien geen onderdeel meer beschikbaar en is een alternatief niet mogelijk of acceptabel, zal BBIG bv voor een passende oplossing zorgen zoals hieronder beschreven:De consument kiest een ander montuur uit de collectie van BBIG.
  • De dealer retourneert het defecte montuur aan BBIG bv onder vermelding van genoemde Pakbonnummer.
  • BBIG bv vergoedt montuur volledig, indien het montuur inderdaad niet ouder is dan 1 jaar.

            6)Indien de fouten zijn veroorzaakt door onjuist gebruik, vervalt de garantie.

 • Artikel 7 Betaling, Incassokosten:
  1) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BBIG bv. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BBIG bv. aangegeven. BBIG bv. is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2) Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3) BBIG bv. heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  4) BBIG bv. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BBIG bv. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  5) De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BBIG bv. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
  6) Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BBIG bv. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 • Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud:
  1) Alle door BBIG bv. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BBIG bv. totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met BBIG bv. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  2) Door BBIG bv. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3) De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BBIG bv. veilig te stellen.
  4) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om BBIG bv. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  5) De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan BBIG bv. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is BBIG bv. gerechtigd tot deze penningen. Voor zo veel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens BBIG bv. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  6) Voor het geval BBIG bv. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BBIG bv. en door BBIG bv. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BBIG bv. zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 • Artikel 9 Klachten een aansprakelijkheid:
  De waren reizen op risico van de afzender, ook bij levering en retours. Klachten dienen uiterlijk 8 dagen na de leveringsdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waaraan ieder recht op klacht vervalt. Klachten omtrent enige levering geven geen recht tot het niet betalen of het uitstellen van enige rekening.

  Artikel 10 Namaak van modellen:
  Elke vorm van namaak, in de meest ruime zin van het woord, rechtstreeks of onrechtstreeks is formeel verboden. Er wordt tussen partijen overeengekomen en dit ten titel onheilbaar strafbeding en bij toepassing van artikel 1019 B.W., dat een schadevergoeding van 620 Euro zal verschuldigd zijn per exemplaar resulterend uit namaak.
 • Artikel 11 Afwijkende voorwaarden:
  Van de op onze handelingen werkzaamheden toepasselijke voorwaarden kan slechts met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden afgeweken. Tegenover deze voorwaarden van onze opdrachtgevers of anderen, onder welke titel ook en de ruimste zin van het woord, ongeldig en voor ons niet bindend.

 • Artikel 12 Betwisting:
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BBIG bv. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  De rechtbank van het arrondissement ’s Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BBIG bv. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 • Artikel 13 Acceptatie voorwaarden:
  Door het feit zelf een bestelling te plaatsen, verklaart de Wederpartij  zich akkoord met vermelde voorwaarden.
 • Artikel 14: Tot slot:
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BBIG bv..
  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00